fbpx

QS NL Backup 4/10/18

De mate waarin ik de kans krijg in mijn huidige werksituatie om dingen te leren, me te vervolmaken en mezelf te ontwikkelen.
De mate waarin mijn talenten en passies aan bod komen bij wat dagelijks van me wordt verwacht.
Hoe interessant en uitdagend (op een positieve manier) mijn huidige en/of vorige job is.
De mate waarin mijn werk belangrijk is en echt een positieve impact op mijn organisatie heeft.
Hoeveel mijn huidige job betekent voor me. De mate waarin mijn job een positieve invloed op de maatschappij heeft.
De kwaliteit van mijn relaties met mijn collega's, oversten, klanten, leveranciers enz. De kwaliteit van mijn werkomgeving.
De mate van balans tussen mijn privé- en mijn professioneel leven. (privé-werkbalans)
Hoe duidelijk het is voor mij wat ik wil bereiken en ervaren in mijn leven, ook in mijn professioneel leven. (persoonlijke missie)
In hoeverre ik de waarden heb bepaald en geprioriteerd die ik het belangrijkst vind in mijn werk en mijn privéleven. (geld, status, bijleren, uitdagingen, stabiliteit enz.)
Hoe bewust ik me ben van mijn sterktes en zwaktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Het aantal combinaties van activiteiten en sectoren die interessant kunnen zijn voor mij, die ik gevonden en geanalyseerd heb.
De mate waarin ik mijn talenten en passies vergeleken heb met de vaardigheden die vereist zijn voor specifieke jobs die mij interesseren.
Hoe bewust ik me ben van marktvereisten en werkvooruitzichten.
Hoe goed ik ermee omkan als ik goede alternatieven moet laten vallen wanneer ik een keuze maak.
Hoe vaak ik doelen vooropstel die ik dan actief en systematisch probeer te bereiken.
Hoe goed ik omkan met angst.
In hoeverre ik denk dat mijn motivatiebrief aanzet om me tot de selectie toe te laten en me uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe goed ik omkan met stress op het werk.
Hoe efficiënt en aantrekkelijk ik denk dat mijn curriculum vitae mijn relevante ervaring en vaardigheden weergeeft voor de functies die ik ambieer.
Hoe goed ik presteer op sollicitatiegesprekken?
Hoe efficiënt ik ben in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Of ik mijn netwerk gebruik voor mijn job.
Hoe goed ik een vooropgesteld actieplan voorbereid, opvolg en aanpas voor mijn professionele ontwikkeling.
Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik mijn professionele en persoonlijke doelen zal bereiken.
Beschrijf kort je huidige professionele situatie:
Beschrijf kort je gewenste professionele situatie:
Wanneer word je liefst uitgenodigd voor de Discovery Sessie (telefonisch)?
Waar (regio/gemeenten) en wanneer zou je beschikbaar zijn voor coachingsessies?
Bijvoorbeeld: ik woon en werk in Antwerpen, coaching lukt best op weekdagen op het middaguur in Antwerpen, of na 18 uur op elke locatie binnen een rij-afstand van max. 30 minuten met de auto, op zaterdag eender waar indien vóór 14 uur,...
Hoe leerde je ons kennen?
Bijvoorbeeld: VDAB website / Google / Doorverwezen door een vriend of collega... Kun je ons de naam geven van die persoon? Dan kunnen we hem/haar bedanken dat hij/zij ons in staat stelde jou te helpen.
Ik ga ermee akkoord dat OrientaEuro mijn gegevens verwerkt en me contacteert i.v.m. producten en diensten overeenkomstig de voorwaarden en het privacybeleid.

E-mail:
Voornaam:
Naam:
Telefoonnummer:

Markasio Test

Welcome to your Markasio Test


testroger

%AVERAGE_POINT%%USER_EMAIL%%TOTAL_QUESTIONS%%TIMER_MINUTES%

Your new question!
Your new question!
Your new question!
Your new question!
cbcxbcx
I agree that OrientaEuro will process my data and contact me regarding their products and services in accordance with the Terms and Privacy Policy.

QuickScan® – FR

De la possibilité que vous avez d'apprendre, de continuer à vous former et de vous développer ?
De l'adéquation entre vos talents, vos passions et les tâches que l'on vous confie au quotidien ?
De votre intérêt pour votre job actuel et/ou vos jobs précédents, ainsi que des défis qu'il(s) vous amène(nt) à relever ?
De l'importance de votre travail dans votre entreprise/organisation et de son impact positif réel au sein de celle-ci ?
De l'importance que votre travail revêt à vos yeux, en matière d'impact positif sur la société ?
De votre relation avec vos collègues/patrons/clients/fournisseurs... et de la qualité de votre environnement de travail ?
De l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle ?
De votre connaissance de ce que vous désirez accomplir et vivre dans votre vie, y compris dans votre vie professionnelle mais pas uniquement ?
De la précision avec laquelle vous avez identifié et hiérarchisé les valeurs les plus importantes dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle ? (p.ex. l'argent, le statut, l'apprentissage, les défis, la stabilité,...)
De votre connaissance de vos propres forces et faiblesses ? (p.ex. lorsque vous réalisez certaines activités, dans des conditions bien précises)
Des combinaisons potentiellement intéressantes d'activités et de secteurs que vous identifiées et analysées ?
De votre évaluation de vos talents et passions par rapport aux compétences nécessaires pour décrocher les postes qui vous intéressent ?
De vos connaissances des besoins du marché et des perspectives d'emploi ?
De la manière dont vous gérez le renoncement à de bonnes alternatives lorsque vous devez réaliser un choix ?
De la fréquence à laquelle vous établissez des objectifs et faites activement en sorte de les accomplir ?
De la manière dont vous gérez la peur ?
De la manière dont vos lettres de motivation incitent leurs destinataires à vous ajouter au sein du processus de sélection et à vous inviter à un entretien d'embauche ?
De la manière dont vous gérez le stress au travail ?
De la manière dont votre CV reflète votre expérience pertinente et vos compétences pour décrocher les postes que vous désirez ?
De la manière dont vous passez des entretiens d'embauche ?
De la manière vous construisez, entretenez et utilisez un réseau à des fins professionnelles ?
De la manière dont vous préparez, suivez et modifiez un plan d'action pour votre développement professionnel ?
De votre confiance en vous pour atteindre vos objectifs professionnels et personnels ?
Veuillez décrire votre situation actuelle sur le plan du bien-être professionnel (et personnel). Veuillez également inclure votre poste actuel et le secteur, l'entreprise ou l'organisme où vous travaillez.
Veuillez décrire votre situation souhaitée sur le plan du bien-être professionnel (et personnel).
Quelles sont vos attentes par rapport au coaching ?
Quand et (dans quelles villes, régions ou communes ?) seriez-vous disponible pour les séances de coaching ?
Par exemple : en semaine à 8 heures chez moi (à Ixelles), à midi dans un bureau à Malines ou après 18 heures n'importe où à moins de 30 minutes en voiture, le samedi n'importe où avant 14 heures...
Qui vous a parlé d'OrientaEuro ?
Veuillez entrer le nom complet de la personne, pour que nous puissons la remercier de nous aider à vous aider. Si vous nous avez trouvés sur Internet, dans un article de presse ou grâce à n'importe quelle autre source, veuillez l'indiquer de manière aussi précise que possible.
Je souhaite qu'OrientaEuro traite mes données et m'envoie des informations à propos de leurs produits et services, conformément aux Conditions générales et à la Politique de confidentialité.

Adresse e-mail :
Prénom :
Nom :
Numéro de téléphone :

QuickScan® – EN

The opportunities you have to learn, train further and develop yourself?
The match between your talents, your passions and what is expected from you on a daily basis?
Your interest in your current and/or previous jobs and the challenges they pose (in a positive way)?
The importance of your work within your organisation/company and its real positive impact on it?
The meaning your current job has for you, in terms of its positive impact on society?
Your relationship with your colleagues/bosses/clients/suppliers/... and your work environment?
The balance between your private and your professional life? (work-life balance)
Your knowledge of what you want to achieve and experience in your life, including but not limited to your professional life? (Personal Mission Statement)
The extent to which you have clearly identified the most important values for you in your professional and personal life, and the order in which they are prioritised? (i.e. money, status, learning, challenge, stability, etc.)
Your awareness of your strengths and weaknesses in precise terms? (e.g. when doing specific activities under certain specific conditions)
The combinations of activities and sectors that could potentially interest you and that you have identified and analysed?
Your assessment of your talents and passions against the skills required for succeeding in the specific jobs that interest you?
Your awareness of market requirements and working perspectives?
The way you deal with setting aside some good alternatives when making a choice?
The frequency at which you set goals and actively, systematically work towards the achievement of these goals?
The way you deal with fear?
The way your motivation letters (cover letters) inspire their recipients to include you in the selection process and invite you to an interview?
The way you cope with stress at work?
The way your CV reflects your relevant experience and skills to get the jobs you want?
The way you perform during job interviews?
The way you build, nurture and use a network for professional purposes?
The way you prepare, follow-up, and adjust a pre-defined action plan for your professional development?
Your confidence in achieving your professional and personal goals?
Please describe your current situation regarding your professional (and personal) well-being. Please include your current job position and your company/organisation/sector.
Please describe your desired situation regarding your professional (and personal) well-being.
What are your expectations for the coaching?
When and where (in which cities, areas or communes/gemeenten?) would you be available for the coaching sessions?
For example: on weekdays at 8 am at my home (in Antwerp), at noon in an office in Mechelen, or after 6 pm at any location within a driving distance of max. 30 minutes by car, on Saturday anywhere before 2 pm...
Who referred you to OrientaEuro?
Please give us their name, so we can thank that person for helping us helping you. If you were not referred by a specific person but found us on the internet, a press article or any another source, please let us know too as precisely as possible.
I agree that OrientaEuro will process my data and contact me regarding their products and services in accordance with the Terms and Privacy Policy.

Email:
First name:
Last name:
Phone number:

Duplicate from the NL QuickScan with the 30 quantitative questions on it

Geef voor elke vraag aan hoe tevreden je bent met je huidige situatie.
0= "helemaal niet" en 5= "helemaal tevreden".

De mate waarin ik de kans krijg om te groeien.
De mate waarin ik de kans krijg in mijn huidige werksituatie om dingen te leren, me te vervolmaken en mezelf te ontwikkelen.
De mate waarin mijn talenten en passies aan bod komen bij wat dagelijks van me wordt verwacht.
Hoe interessant en uitdagend (op een positieve manier) mijn huidige en/of vorige job is.
De mate waarin mijn werk belangrijk is en echt een positieve impact op mijn organisatie heeft.
Hoeveel mijn huidige job betekent voor me. De mate waarin mijn job een positieve invloed op de maatschappij heeft.
De kwaliteit van mijn relaties met mijn collega's, oversten, klanten, leveranciers enz. De kwaliteit van mijn werkomgeving.
De mate van balans tussen mijn privé- en mijn professioneel leven. (privé-werkbalans)
Hoe zelfbewust ik over het algemeen ben.
Hoe duidelijk het is voor mij wat ik wil bereiken en ervaren in mijn leven, ook in mijn professioneel leven. (persoonlijke missie)
In hoeverre ik de waarden heb bepaald en geprioriteerd die ik het belangrijkst vind in mijn werk en mijn privéleven. (geld, status, bijleren, uitdagingen, stabiliteit enz.)
Hoe bewust ik me ben van mijn sterktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Hoe bewust ik me ben van mijn zwaktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Hoe bewust ik me over het algemeen ben van de externe realiteit.
Het aantal combinaties van activiteiten en sectoren die interessant kunnen zijn voor mij, die ik gevonden en geanalyseerd heb.
De mate waarin ik mijn talenten en passies vergeleken heb met de vaardigheden die vereist zijn voor specifieke jobs die mij interesseren.
Hoe bewust ik me ben van marktvereisten en werkvooruitzichten.
Mijn algemeen ontwikkelingsniveau i.v.m. beslissingen nemen.
Hoe goed ik ermee omkan als ik goede alternatieven moet laten vallen wanneer ik een keuze maak.
Hoe vaak ik doelen vooropstel die ik dan actief en systematisch probeer te bereiken.
Hoe goed ik omkan met angst.
Mijn algemeen ontwikkelingsniveau i.v.m. het effectief uitvoeren van mijn beslissingen.
In hoeverre ik denk dat mijn motivatiebrief aanzet om me tot de selectie toe te laten en me uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe goed ik omkan met stress op het werk.
Hoe efficiënt en aantrekkelijk ik denk dat mijn curriculum vitae mijn relevante ervaring en vaardigheden weergeeft voor de functies die ik ambieer.
Hoe goed ik presteer op sollicitatiegesprekken?
Hoe efficiënt ik ben in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Of ik mijn netwerk gebruik voor mijn job.
Hoe goed ik een vooropgesteld actieplan voorbereid, opvolg en aanpas voor mijn professionele ontwikkeling.
Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik mijn professionele en persoonlijke doelen zal bereiken.
In hoeverre mijn LinkedInprofiel nuttig is voor mijn carrière.
Beschrijf kort je huidige professionele situatie:
Beschrijf kort je gewenste professionele situatie:
Wanneer word je liefst uitgenodigd voor de Discovery Sessie (telefonisch)?
Wanneer en waar (regio/gemeenten) zou je beschikbaar zijn voor coachingsessies?
Bijvoorbeeld: op weekdagen om 8 uur 's ochtends bij mij thuis (in Antwerpen), op het middaguur in een kantoor in Mechelen, of na 18 uur op elke locatie binnen een rij-afstand van max. 30 minuten met de auto, op zaterdag eender waar indien vóór 14 uur,...
Hoe leerde je ons kennen?
Bijvoorbeeld: VDAB website / Google / Doorverwezen door een vriend of collega... Kun je ons de naam geven van die persoon? Dan kunnen we hem/haar bedanken dat hij/zij ons in staat stelde jou te helpen.

E-mail:
Voornaam:
Naam:
Telefoonnummer:

QuickScan®

De mate waarin ik de kans krijg in mijn huidige werksituatie om dingen te leren, me te vervolmaken en mezelf te ontwikkelen.
De mate waarin mijn talenten en passies aan bod komen bij wat dagelijks van me wordt verwacht.
Hoe interessant en uitdagend (op een positieve manier) mijn huidige en/of vorige job is.
De mate waarin mijn werk belangrijk is en echt een positieve impact op mijn organisatie heeft.
Hoeveel mijn huidige job betekent voor me. De mate waarin mijn job een positieve invloed op de maatschappij heeft.
De kwaliteit van mijn relaties met mijn collega's, oversten, klanten, leveranciers enz. De kwaliteit van mijn werkomgeving.
De mate van balans tussen mijn privé- en mijn professioneel leven. (privé-werkbalans)
Hoe duidelijk het is voor mij wat ik wil bereiken en ervaren in mijn leven, ook in mijn professioneel leven. (persoonlijke missie)
In hoeverre ik de waarden heb bepaald en geprioriteerd die ik het belangrijkst vind in mijn werk en mijn privéleven. (geld, status, bijleren, uitdagingen, stabiliteit enz.)
Hoe bewust ik me ben van mijn sterktes en zwaktes (bv. als ik een specifieke taak uitvoer onder specifieke omstandigheden).
Het aantal combinaties van activiteiten en sectoren die interessant kunnen zijn voor mij, die ik gevonden en geanalyseerd heb.
De mate waarin ik mijn talenten en passies vergeleken heb met de vaardigheden die vereist zijn voor specifieke jobs die mij interesseren.
Hoe bewust ik me ben van marktvereisten en werkvooruitzichten.
Hoe goed ik ermee omkan als ik goede alternatieven moet laten vallen wanneer ik een keuze maak.
Hoe vaak ik doelen vooropstel die ik dan actief en systematisch probeer te bereiken.
Hoe goed ik omkan met angst.
In hoeverre ik denk dat mijn motivatiebrief aanzet om me tot de selectie toe te laten en me uit te nodigen voor een gesprek.
Hoe goed ik omkan met stress op het werk.
Hoe efficiënt en aantrekkelijk ik denk dat mijn curriculum vitae mijn relevante ervaring en vaardigheden weergeeft voor de functies die ik ambieer.
Hoe goed ik presteer op sollicitatiegesprekken?
Hoe efficiënt ik ben in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Of ik mijn netwerk gebruik voor mijn job.
Hoe goed ik een vooropgesteld actieplan voorbereid, opvolg en aanpas voor mijn professionele ontwikkeling.
Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat ik mijn professionele en persoonlijke doelen zal bereiken.
Beschrijf je huidige professionele situatie:
Beschrijf je gewenste professionele situatie:
Wat verwacht je van de coaching?
Wanneer word je liefst uitgenodigd voor de Discovery Sessie (telefonisch)?
Waar (regio/gemeenten) en wanneer zou je beschikbaar zijn voor coachingsessies?
Bijvoorbeeld: ik woon en werk in Antwerpen, coaching lukt best op weekdagen op het middaguur in Antwerpen, of na 18 uur op elke locatie binnen een rij-afstand van max. 30 minuten met de auto, op zaterdag eender waar indien vóór 14 uur,...
Hoe leerde je ons kennen?
Bijvoorbeeld: VDAB website / Google / Doorverwezen door een vriend of collega... Kun je ons de naam geven van die persoon? Dan kunnen we hem/haar bedanken dat hij/zij ons in staat stelde jou te helpen.
Ik ga ermee akkoord dat OrientaEuro mijn gegevens verwerkt en me contacteert i.v.m. producten en diensten overeenkomstig de voorwaarden en het privacybeleid.

E-mail:
Voornaam:
Naam:
Telefoonnummer:

Test 2.1 – Short QS

This is a test for the new QuickScan 2.1.

There will be open fields, questions, comments and then the results in an email

To what extent do you currently have growth opportunities?

How balanced do you feel your private and professional life are? ("work-life balance")
Actual situation
Desired situation
How much clarity do you have about what you want to achieve and experience in your life, including but not limited to your professional life? (‘Personal Mission Statement’)
To what extent have you clearly identified which values are most important to you in your professional and personal life, and the order in which they are prioritised? (i.e. money, status, learning, challenge, stability, etc.)
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?


Email
First name
Last name
Phone number

Test 2.0 – QuickScan

Welcome to your Test 2.0 - QuickScan

To what extent do you currently have growth opportunities?
To what extent do you currently have growth opportunities?
To what extent do you currently have growth opportunities?
How much opportunity do you have in your current professional situation to learn, train further and develop yourself?
How good a match is there between your talents, your passions and what is expected from you on a daily basis?
How interesting and challenging (in a positive way) do you find your current and/or previous jobs?
How much do you feel that your work is important and has a real positive impact within your organisation?
How much meaning does your current job have for you, in terms of its positive impact on society?
How good is your relationship with your colleagues, bosses, clients, and suppliers, etc..? How good is your work environment?
How balanced do you feel your private and professional life are? ("work-life balance")
How much clarity do you have about what you want to achieve and experience in your life, including but not limited to your professional life? (‘Personal Mission Statement’)
To what extent have you clearly identified which values are most important to you in your professional and personal life, and the order in which they are prioritised? (i.e. money, status, learning, challenge, stability, etc.)
How aware of your strengths are you in precise terms? (e.g. when doing specific activities under certain specific conditions)
How aware of your weaknesses are you in precise terms? (e.g. when doing specific activities under certain specific conditions)
In general terms, what is your level of awareness of the external reality? (the job market, meaningful opportunities, etc.)
How many combinations of activities and sectors that are potentialy interesting to you have you identified and analysed?
How well have you assessed your talents and passions against the skills required for succeeding in specific jobs which interest you?
To what extent are you aware of market requirements and working perspectives?
In general terms, what is your level of development regarding decision-making?
How comfortable do you feel with having set aside some good alternatives when making a choice?
How often do you set goals and actively, systematically work towards the achievement of these goals?
How well do you deal with fear?
How well do you think your motivation/cover letters inspire the recipients to include you in the selection process and invite you to an interview?
How well do you cope with stress at work?
How well do you think your Curriculum Vitae reflects, in an effective and appealing way, your relevant experience and skills to get the job roles you aspire to?
How well do you perform during job interviews?
How effective are you building a network, nurturing it, and using it for professional purposes?
How well do you prepare, follow-up, and adjust a pre-defined action plan for your professional development?
How confident do you feel about achieving your professional and personal goals?
To what extent is your presence on Linkedin being fruitful for your career?