fbpx

Opdat iedereen van uw talenten en passies zou kunnen genieten!
De vzw OrientaEuro Belgium werd in het leven geroepen om minder begoede bevolkingsgroepen een beroepsoriëntering van goede kwaliteit te bieden, en dat via een innoverende methode, die een professionele en/of persoonlijke ontwikkeling en welbevinden in goede banen moet leiden, een heel leven lang.

We beschikken over een equipe bestaande uit psychologen, consultants in beroepsoriëntering en carrièrecoaches die allemaal werken volgens de methodes van OrientaEuro Ltd (UK), Desarrollarme (Argentinië) en ook met professionals uit de onderwijswereld en het beroepsleven, met internationale ervaring.

Wij zijn ervan overtuigd dat een echt succesvolle loopbaan (en ook persoonlijk succes) te vinden is op het kruispunt tussen talent, passies en wat door de beroepswereld en de maatschappij gevraagd wordt. Wij begeleiden iedereen die daarom vraagt, zowel wie op zoek gaat naar de juiste hogere studies of beroepsmogelijkheden bij het beëindigen van zijn of haar studies, wie een nieuwe wending aan zijn of haar carrière wil geven als volwassene of wie vóór hij of zij met pensioen gaat nieuwe projecten vorm wil geven.

Om dit tot een goed einde te brengen, gebruiken we innoverende methodes die zelfkennis koppelen aan kennis van de externe realiteit (studies, beroepen, levensomstandigheden) en ook aan tools voor beslissingname.

We werken in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans.

Anne-Françoise Martens
Voorzitster

Wij staan ter beschikking voor bijkomende informatie, vraag naar dienstverlening en voorstellen tot partnership

Contact opnemen

"Nieuw: intergenerationeel project "Senioren en Jongeren"

De vzw OrientaEuro Belgium probeert een intergenerationele relatie te vinden tussen senioren en jongeren, met als ultiem doel ervaringen te delen, betere keuzes te maken wat studies en carrières betreft en jongeren te helpen om via ouderen te leren hoe ze tevreden en voldaan in het leven kunnen staan. Dat zou een bijkomende en innoverende tool kunnen zijn voor jongeren via de website van OrientaEuro (en eveneens via de ateliers voor jongeren), om ze te helpen om beter te beslissen over hun studiekeuze en toekomstige carrière.

OrientaEuro wil een reeks ontmoetingen organiseren met bewoners van verschillende rusthuizen en dienstencentra voor senioren in Brussel. De ontmoetingen zouden bij voorkeur tot eind oktober 2014 moeten plaatshebben. We willen veertig of meer 60-plussers interviewen die wensen deel te nemen aan het project. De interviews gebeuren met de deelnemers (mannen en vrouwen, Franstaligen en Nederlandstaligen) en de gesprekspartners van OrientaEuro.

Op basis van deze individuele conversaties met de senioren hebben we korte filmpjes van 1 tot 3 minuten gemaakt met hun beste tips en inspirerende woorden. Deze filmpjes tonen we dan tijdens de ateliers voor jongeren. Ze staan ook op onze website. Met dit innoverende project willen we jonge studenten deze wijsdom aanbieden, zodat ze het beste uit de ervaring van de senioren kunnen meenemen.

Onze medewerkers :

OrientaEuro gelooft in intergenerationele samenwerking en is ervan overtuigd dat senioren met ervaring jongeren misschien wel een helpende hand willen reiken, ze willen aanmoedigen om hun passies en talenten te volgen, ze goede raad willen geven om een goede carrièrekeuze te maken en gelukkiger te zijn.

Deze nieuwe benadering zou twee dingen kunnen opleveren : ze kan de jongeren persoonlijke voldoening schenken en de senioren zouden zich erkend kunnen voelen. De ervaring leert ons dat jongeren in deze fase van hun leven meer geneigd zijn om te luisteren nnaar senioren dan naar hun eigen ouders. De mening van de senioren straalt volgens hen meer wijsheid uit en lijkt vooral meer onbevooroordeeld en rechtuit.

OrientaEuro zou oudere mensen willen bereiken en hun ervaring, kennis, meningen, motivaties willen bundelen om er lessen uit te trekken en ze te delen met jongeren. Doel is dat er lessen worden getrokken uit mislukkingen en successen van de senioren om de jongeren een houvast te bieden en om ze ertoe aan te zetten hun passies en talenten te volgen.

U vindt de eerste aantekeningen op onze blog.

Onze werkmethode
Met onze manier van werken kunnen we de mogelijkheden en talenten van een persoon doen samenvallen met zijn of haar interesses, doelstellingen en de werkelijke opleidingssituatie, beroepen en arbeidsmarkt. Daarbij werken we rond zelfkennis, externe werkelijkheid en beslissingname :

Gepersonaliseerde oriëntatie naar studies en carrière
Om intelligent te kiezen als het op studies en carrière aankomt, biedt de vzw OrientaEuro Belgium de cursist 6 individuele sessies aan, met telkens taken tussen twee ontmoetingen, onder supervisie van de consultant die via onze methode is opgeleid.

In een eerste fase identificeert de consultant persoonlijke eigenschappen (wensen, motivatie, angsten, talenten, prioriteiten). Dat deze persoonlijke elementen in kaart worden gebracht is essentieel, want het is op basis hiervan dat de consultant de persoon leert om zichzelf beter te leren kennen. Hij kan ook detecteren wat de zwakke punten zijn die een invloed zouden kunnen hebben op de toekomst van de jongere, en hij kan voorstellen doen om die zwakke punten te verhelpen. Dat is heel belangrijk, want de student is vaak nog te jong om aan zelfanalyse te doen.

Vervolgens zal de consultant de student verschillende studies en carrières voorstellen die passen bij zijn of haar persoonlijke eigenschappen. Uit deze uitwisseling moet een toekomstproject voor de student voortspruiten en concrete keuzes wat studies en carrière betreft. Tijdens het volledige proces probeert de consultant met de student de mecanismen van beslissingname te doorgronden en hij reikt hem ook bijkomende hulpmiddelen aan.

Loopbaanbegeleiding voor volwassenen
Je kan van professioneel succes spreken als wat je wil doen, wat je kan doen en wat de arbeidsmarkt vraagt, samenvallen. Bij volwassenen is het probleem van een andere orde : de meesten zijn actief en ontevreden over hun professionele leven of zijn er reeds van overtuigd dat ze hebben gekozen voor een carrière waarvoor ze niet in de wieg waren gelegd.

Tijdens de eerste sessie hanteert de consultant verschillende technieken opdat de persoon zich goed bewust zou worden van zichzelf. Hij identificeert zijn echte intenties, wensen, prioriteiten, noden, potentieel, waarden, sterke en zwakke punten en competenties. Daarbij neemt hij zijn carrière onder de loep.

Naarmate de sessies vorderen, analyseert de persoon verschillende actieplannen die compatibel zijn met zijn profiel en doelstellingen en stelt ze vervolgens bij met de consultant totdat er een een gedetailleerd actieplan uit de bus komt voor de korte, middellange en lange termijn.

Dit proces reikt concrete middelen aan om professioneel succes te boeken, met een carrière die is aangepast aan de persoonlijkheid en de doelstellingen van de persoon, rekening houdend met de realiteit.

Sensibilisering
De vzw OrientaEuro Belgium organiseert ateliers waarin jongeren van de drie hoogste jaren van het secundair onderwijs gesensibiliseerd worden en waarin ook al een eerste vorm van oriëntatie wordt gegeven. Deze activiteit verloopt helemaal volgens het model dat gehanteerd wordt voor carrièrekeuzes, dat verloopt volgens de drie reeds vermelde assen : zelfkennis, analyse van de externe werkelijkheid en beslissingname..

Tijdens het atelier komen participatieve activiteiten aan bod om de verschillende concepten actief te integreren en het zet er ook toe aan om zich persoonlijk in te zetten om te beslissen over de professionele toekomst. De vzw OrientaEuro Belgium asbl hanteert het principe van het « ernstige spel » dat ervoor zorgt dat een belangrijk of complex thema eigen wordt gemaakt, alsook thema’s met een hoge organisatorische of sociale impact. Deze actieve vorm van pedagogie brengt veel motivatie voort, deelname, samenwerking, inmersie, leren en verandering.

Conferenties en vorming
De vzw OrientaEuro Belgium organiseert ook conferenties voor ouders zodat die zich bewust worden van de impact die ze hebben op de professionele toekomst van hun kinderen en hoe ze hun meer zelfvertrouwen kunnen bezorgen. De vzw OrientaEuro Belgium leidt bovendien consultants en coaches op om ze in te wijden in zijn innoverende methodes.

OrientaEuro bvba is een sociale onderneming gevestigd in België toegewijd aan het leveren van gepersonaliseerde, kwalitatieve oplossingen voor levenslang professioneel en persoonlijk welbevinden: training, advies, studiekeuzebegeleiding, loopbaanbegeleiding, ondernemerscoaching en pensioenbegeleiding.